U bent hier

Voorjaarscoursing na 1 omloop moeten staken

Door Webmaster op wo, 24/04/2019 - 13:23

Onze Voorjaarscoursing, een coursing met twee gezichten. De dag begon goed, mooi weer, veel deelnemers, een mooi parcours dat in de training van vrijdag al met succes getest was en lachende vrijwilligers, alles om er een super dag van te maken. De eerste omloop verliep zonder al te veel problemen, wat wel opviel was een aantal pootblessures bij een aantal honden.

Tussen de proefrondes van de tweede omloop en de start van de wedstrijd besloten de keurmeesters toch een extra controle van het parcours uit te voeren. Tot grote schrik van allemaal, bleken er op het veld allemaal stenen te liggen, de meeste met erg scherpe randen. Iedereen was vol ongeloof, in meer dan 20 jaar Ronostrand is dit nog nooit voorgekomen. Bij het nalopen van het hele veld werd het steeds meer duidelijk, het

 was niet verantwoord om een tweede omloop te lopen. Met teleurstelling op hun gezicht namen de keurmeesters de moeilijke beslissing: de tweede omloop werd afgelast.

Een moeilijke beslissing, maar de enige juiste. Het welzijn van de honden staat altijd voorop en dit was niet meer verantwoord.

Een snelle analyse en een gesprek met de eigenaresse van het Ronostrand volgde. In de eerste omloop hebben we relatief weinig hinder van de stenen gehad, omdat het parcours al ingereden was met de quad door de training van vrijdag. Daarmee was het quad-spoor zo goed als vrij van stenen, die waren diep het zand in gereden. Maar aangezien de lopende honden zich niet aan het quadspoor houden, zijn er in de eerste omloop toch een aantal honden met stenen in aanraking gekomen. Bij de tweede omloop is het parcours gewijzigd en zijn er ook delen van het strand gebruikt die in de eerste omloop niet gebruikt werden. Dat leverde voor de tweede omloop ook stenen in het nieuwe spoor op.

De eigenaresse van het Ronostrand vertelde dat het boven komen van stenen op het strand bekend bij haar is. Maar ja, we hebben vier weken geleden een Wintercoursing gehouden zonder zichtbare stenen in het zand. Duidelijk is dat de overvloedige regen van de afgelopen weken de belangrijkste oorzaak is van de situatie van afgelopen zaterdag. Het zand is extreem gezakt door de vele regen, waardoor de stenen uit de diepe onderlaag naar boven komen. Inderdaad in meer dan 20 jaar Ronostrand nog nooit zo voorgekomen. Wat aangeeft dat de weersomstandigheden van de afgelopen weken, toch vrij extreem waren.

Gedurende het badseizoen wordt het zand van het Ronostrand regelmatig gezeefd, zodat er geen stenen aan de oppervlakte en tot op een behoorlijke diepte daaronder gevonden worden. De combinatie dat het seizoen nog moet beginnen, samen met de overvloedige regenval, heeft gezorgd voor de grote hoeveelheid stenen en de afgelasting van de tweede omloop. Een ongelukkige samenloop van omstandigheden.

Duidelijk is dat we deze situatie bij de Herfstcoursing komende oktober niet gaan tegenkomen en dat we voor de Winter- en Voorjaarscoursing van 2020 extra alert moeten zijn. Zo leer je na meer dan 20 jaar perfecte omstandigheden toch dat je als organisatie en keurmeesters de scherpte niet mag verliezen. Het was een harde les.

Gelukkig konden de deelnemers na de eerste schrik berusten in de beslissing van de keurmeesters en hebben we de dag kunnen afsluiten met een mooie prijzenceremonie.

De WvCNL bedankt iedereen voor de gezellige dag en het begrip en wenst de honden die met een blessure uit de eerste omloop gekomen zijn heel veel beterschap.

Na een roerige Voorjaarscoursing op naar onze volgende coursing. De Pinkstercoursing, die in Oude Pekela gehouden wordt.

---------------------------------------

Unser Voorjaarscoursing, ein Coursing mit zwei Gesichtern. Der Tag begann gut, schönes Wetter, viele Teilnehmer, ein schönes Gelände, der bereits im Training am Freitag erfolgreich getestet worden war, und lächelnde Freiwillige, die allesamt zu einem großartigen Tag wurden. Die erste Umlauf verlief ohne zu viele Probleme, wobei sich bei einigen Hunden einige Beinverletzungen bemerkbar machte.

Zwischen den Technischen Läufe der zweiten Umlauf und dem Start des Coursings beschlossen die Richter, eine zusätzliche Prüfung der Gelände durchzuführen. Zum Schrecken aller schien es, als würden alle Steine ​​auf dem Feld sein, die meisten mit sehr scharfen Kanten. Jeder war voller Unglaube, in mehr als 20 Jahren Ronostrand war so etwas nie vorgekommen. Bei der Kontrolle des ganzes Gelände wurde es immer klarer, eine zweite Umlauf war nicht gerechtfertigt. Mit Enttäuschung im Gesicht trafen die Richter die schwierige Entscheidung: Der zweiten Umlauf wurde abgesagt.

Eine schwierige Entscheidung, aber die einzig richtige. Das Wohlergehen der Hunde steht immer an erster Stelle und dies war nicht mehr gerechtfertigt.

Es folgte eine kurze Analyse und ein Gespräch mit dem Besitzer des Ronostrand. Im ersten Umlauf hatten wir relativ wenig Ärger mit den Steinen, da die Strecke bereits am Freitag mit dem Quad durch das Training gefahren wurde. Die Querstrecke war praktisch steinfrei, sie waren tief in den Sand gerammt. Da die Hunden nicht an der Quadstrecke bleiben, kamen einige Hunden in der ersten Runde mit Steinen in Kontakt. Mit dem zweiten Umlauf wurde der Strecke geändert und es wurden auch Teile des Strandes genutzt, die in der ersten Umlauf nicht genutzt wurden. Für die zweiten Umlauf resultierten daraus auch Steine ​​in der neuen Strecke.

Der Besitzer des Ronstrand sagte uns, dass das Aufsteigen von Steinen am Strand ihr bekannt ist. Aber ja, vor vier Wochen haben wir einen Wintercoursing ohne sichtbare Steine ​​im Sand abgehalten. Es ist klar, dass der Regen in den letzten Wochen die Hauptursache für die Situation am letzten Samstag ist. Durch den starken Regen ist der Sand extrem gefallen, so dass die Steine ​​aus der tiefen Bodenschicht austreten. In der Tat war Ronostrand in mehr als 20 Jahren noch nie so passiert. Was darauf hindeutet, dass die Wetterbedingungen in den letzten Wochen extrem waren.

Während der Badesaison wird der Sand des Ronostrand regelmäßig gesiebt, so dass keine Steine ​​auf der Oberfläche und in beträchtlicher Tiefe darunter gefunden werden. Die Kombination, dass die Saison noch nicht begonnen hat, zusammen mit den reichlichen Regenfällen, hat zu einer großen Menge an Steinen und zum Abbruch der zweiten Umlauf geführt. Ein unglücklicher Zufall.

Es ist klar, dass wir während des Herfstcoursing im Oktober nicht auf diese Situation stoßen werden und dass wir besonders auf die Winter- und Voorjaarscoursinge von 2020 achten müssen. Auf diese Weise lernen Sie nach mehr als 20 Jahren perfekter Umstände, dass Sie als Organisation und Richter den Fokus nicht verlieren dürfen. Es war eine schwere Lektion.

Glücklicherweise konnten sich die Teilnehmer nach dem ersten Schock mit der Entscheidung der Richter abfinden, und wir konnten den Tag mit einen schönen Siegerehrung abschließen.

Die WvCNL dankt allen für den angenehmen Tag und Verständnis und wünscht den Hunden, die mit einer Verletzung aus der ersten Runde kamen, viel Gutes.

Nach einem turbulenten Voorjaarscoursing geht es weiter zum nächsten Coursing. Der Pinkstercoursing, der in Oude Pekela stattfindet.
---------------------------------------

Our Voorjaarscoursing, a coursing with two faces. The day started well, nice weather, many participants, a nice coursingtrack that had already been successfully tested in Friday's training and smiling volunteers, all to make it a great day. The first round went without too many problems, which was noticeable was a number of leg injuries to some dogs.

Between the technical courses of the second round and the start of the race, the judges decided to carry out an extra check of the course. Much to the horror of all, there appeared to be all stones on the field, most with very sharp edges. Everyone was full of disbelief, in more than 20 years Ronostrand this has never happened. When checking the entire field it became increasingly clear, it was not justified to course a second round. With disappointment on their faces, the judges made the difficult decision: the second round was canceled.

A difficult decision, but the only right one. The welfare of the dogs is always paramount and this was no longer justified.

A quick analysis and a conversation with the owner of the Ronostrand followed. In the first round we had relatively little nuisance from the stones, because the track had already been driven in with the quad through the training on Friday. The quad track was practically free of stones, they had driven deep into the sand. But since the cousing dogs do not stick to the quad track, a number of dogs came into contact with stones in the first round. For the second round, the course was changed and parts of the beach were also used that were not used in the first round. For the second round, this also resulted in stones in the new track.

The owner of the Ronostrand told us that the rising of stones on the beach is known to her. But yes, four weeks ago we ran a Wintercoursing without visible stones in the sand. It is clear that the abundant rain in recent weeks is the main cause of last Saturday's situation. The sand has sunk extremely due to the heavy rain, so that the stones emerge from the deep bottom layer. Indeed in more than 20 years Ronostrand this has never happened before. Which indicates that the weather conditions in recent weeks were quite extreme.

During the bathing season the sand of the Ronostrand is sieved regularly, so that no stones are found on the surface and to a considerable depth below. The combination that the season has yet to begin, together with the abundant rainfall, has caused the large amount of stones and the cancellation of the second round. An unfortunate coincidence.

It is clear that we will not encounter this situation during the Herfstcoursing in October and that we must be extra alert for the Winter- and Voorjaarscoursing courses of 2020. In this way, after more than 20 years of perfect circumstances, you learn that as an organisation and judges, you cannot lose focus. It was a hard lesson.

Fortunately, after the initial shock, the participants were able to resign themselves to the judges' decision and we were able to conclude the day with a beautiful prize ceremony.

The WvCNL thanks everyone for the pleasant day and understanding and wishes the dogs that came out of the first round with an injury a lot of good.

After a turbulent Wintervcoursing on to our next coursing. The Pinkstercoursing, which is held in Oude Pekela.